slovenské unitárstvo

Na území súčasného Slovenska bolo unitárstvo uznané už v Habsburskej monarchii zákonným článkom 20 z marca roku 1848 na sneme, ktorý sa konal v Pešti vo vtedajšom Uhorsku (panovníkom potvrdené v apríli roku 1848). Oficiálne dostupné štatistiky zo sčítania ľudu z roku 1880 evidujú 51 unitárov, v roku 1890 to bolo 98, roku 1900 143 a v roku 1910 sa prihlásilo na území súčasného Slovenska 206 občanov k unitárskemu náboženstvu. (Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, staršie cenzy,http://slovak.statistics.sk/ ) Nezávisle na tomto začalo organizované unitárstvo vznikať v Prahe po vyhlásení samostatnej Československej republiky a to dňa 9.4.1922 ako Pražská obec slobodného bratstva, na čom mal hlavnú zásluhu Norbert Fabián Čapek (1870-1942). V roku 1930 boli štátom zaregistrovaní ako "Náboženská spoločnosť unitárov československých". Unitárstvo je dnes v mnohých ohľadoch podobné ostatným náboženstvám. Máme dávnu tradíciu, hrdinov a mučeníkov, známe priekopnícke osobnosti vo vede aj iných oblastiach. Používame aj vlastný organizačný systém pre svoje aktivity. Ponúkame duchovné, teologické a filozofické myšlienky a spisy, snažíme sa pomôcť človeku viesť hodnotnejší život. V unitárstve ctíme skúsenosti a názory i dávnych tradícií, ale neprijímame ich nekriticky. Pre nás nie je posvätné a pravdivé to, čo nejaká autorita za pravdivé prehlásila, ale to, čo ako pravdivé spoznáme. Z toho dôvodu nemáme žiadne "vyznanie viery" v zmysle kréda či dogmy. Nemáme žiadnu knihu, ktorú by sme chápali ako jediné a jedinečné Sväté Písmo. Pri našich stretnutiach používame inšpiráciu z literatúry, poézie alebo aj náboženských textov rôznych tradícií a kultúr, ktoré čerpáme z minulosti ale aj zo súčasnosti. Vážime si každý zdroj a každého človeka, ktorý dokáže inšpirovať, povzbudiť, odovzdať radosť a múdrosť. Unitárstvo je náboženstvo založené na osobnej slobode presvedčenia kde podnecujeme a inšpirujeme našich členov, aby nasledovali svoju osobnú duchovnú cestu. Rešpektovanie a rozvíjanie plurality názorov, dôraz na toleranciu a znášanlivosť sú významnými znakmi ktorými sa unitárstvo líši od tradičných náboženstiev. V súčasnosti sú slovenskí unitári registrovaní a pôsobiaci v Obci širšieho spoločenstva pri NSČU (Náboženská společnost českých unitářů).

 

© 2005 - 2016 NSČU